با دانلود و شنیدن آهنگ بارون از سیاوش قمیشی از این موزیک لذت ببرید

  هم اکنون آهنگ زیبا و قدیمی سیاوش قمیشی به نام بارون در کئو موزیک

   

  ♫♫♫ متن آهنگ بارون از سیاوش قمیشی ♫♫♫

   

  ♫♫♫♫♫♫

  ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎروﻧﻮ ﻧﺪﻳﺪی
  ‫ﮔﻞ اﺑـﺮا رو ﻧﭽﻴﺪی
  ‫ﮔﻠﻪ از ﺧﻴﺴﻴﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
  ‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار
  ‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﺸﻴﺎر
  ‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺷﺒﻮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
  ‫ﻣـﻨـﻮ ﺑﺸﻨﺎس ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
  ‫ﻧﻘﺶ ﻏﺼﻪام روی ﺷﻴﺸﻪ
  ‫ﻣﻦ ﺧﺸﻜﻴﺪه درﺧﺖ ﺗﻮی ﺑﻄﻦ ﺑﺎغ و ﺑﻴﺸﻪ
  ‫ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﻲ ﺳﻮارو
  ‫ﺳﺎل ﮔﻨﮓ ﺑﻲ ﺑﻬﺎرو
  ‫ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻲ دل ﻣﺎ رو
  ‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎروﻧﻮ ﻧﺪﻳﺪی
  ‫ﮔﻞ اﺑـﺮا رو ﻧﭽﻴﺪی
  ‫ﮔﻠﻪ از ﺧﻴﺴﻴﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
  ‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار
  ‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﺸﻴﺎر
  ‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺷـﺒﻮ ﺑـﺎ ﺳـﺘﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
  ‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻲ ﻣﺮوت
  ‫ﺗـﻮ ﻧـﺒـﻮدی ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻴﻨﻲ ﺷﺐ ﺗﺎر اﻧﺘﻈﺎرو
  ‫ﻫـﻤـﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﺗﻮ ﺧـﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ
  ‫ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم ﺑﺎزم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ

  ♫♫♫♫♫♫

   

  دانلود آهنگ بارون از سیاوش قمیشی

   

  ♫♫♫♫♫♫

  ﻣـﻨـﻮ ﺑﺸﻨﺎس ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
  ‫ﻧﻘﺶ ﻏﺼﻪام روی ﺷﻴﺸﻪ
  ‫ﻣﻦ ﺧﺸﻜﻴﺪه درﺧﺖ ﺗﻮی ﺑﻄﻦ ﺑﺎغ و ﺑﻴﺸﻪ
  ‫ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﻲ ﺳﻮارو
  ‫ﺳﺎل ﮔﻨﮓ ﺑﻲ ﺑﻬﺎرو
  ‫ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻲ دل ﻣﺎ رو
  ‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻲ ﻣﺮوت
  ‫ﺗـﻮ ﻧـﺒـﻮدی ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻴﻨﻲ ﺷﺐ ﺗﺎر اﻧﺘﻈﺎرو
  ‫ﻫـﻤـﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﺗﻮ ﺧـﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ
  ‫ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم ﺑﺎزم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﻫـﻤـﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
  ‫ﺗﻮ ﺧـﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ
  ‫ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم ﺑﺎزم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ

  ♫♫♫♫♫♫


  بر چسب ها :

  ثبت دیدگاه

   • کئوموزیک، پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد را منتشر نخواهد شد.
   • لطفا نظر خود را به فارسی بنویسد.