با دانلود و شنیدن آهنگ زمزمه از سیاوش قمیشی از این موزیک لذت ببرید

  هم اکنون آهنگ زیبا و قدیمی سیاوش قمیشی به نام زمزمه در کئو موزیک

   

  ♫♫♫ متن آهنگ زمزمه از سیاوش قمیشی ♫♫♫

   

  ♫♫♫♫♫♫

  اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺪاره
  ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻣﻴﮕﻢ
  ‫ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻤﻮن
  ‫ﺣﺘﻲ اﺳـﻤـﻤﻮ ﻧﻴﺎر
  ‫اﮔﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ
  ‫زﻳـﺮ ﺑـﺎروﻧـﺎ ﻗـﺪم زدی ﺑـﺪون
  ‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓـﻜﺮ ﻣﻦ ﭘـﻴـﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد
  ‫ﻣﺜﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﺒﻮد
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
  ‫اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺪاره
  ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻣﻴﮕﻢ
  ‫ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻤﻮن
  ‫ﺣﺘﻲ اﺳـﻤـﻤﻮ ﻧﻴﺎر
  ‫اﮔﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ
  ‫زﻳـﺮ ﺑـﺎروﻧـﺎ ﻗـﺪم زدی ﺑـﺪون
  ‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓـﻜﺮ ﻣﻦ ﭘـﻴـﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد
  ‫ﻣﺜﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﺒﻮد
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن

  ♫♫♫♫♫♫

   

  دانلود آهنگ زمزمه از سیاوش قمیشی

   

  ♫♫♫♫♫♫

  ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
  ‫اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺪاره
  ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻣﻴﮕﻢ
  ‫ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻤﻮن
  ‫ﺣﺘﻲ اﺳـﻤـﻤﻮ ﻧﻴﺎر
  ‫اﮔﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ
  ‫زﻳـﺮ ﺑـﺎروﻧـﺎ ﻗـﺪم زدی ﺑـﺪون
  ‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓـﻜﺮ ﻣﻦ ﭘـﻴـﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد
  ‫ﻣﺜﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﺒﻮد
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
  ‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
  ‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن

  ♫♫♫♫♫♫


  بر چسب ها :

  ثبت دیدگاه

   • کئوموزیک، پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد را منتشر نخواهد شد.
   • لطفا نظر خود را به فارسی بنویسد.