دانلود آهنگ فرشته از سیاوش قمیشی
  دانلود آهنگ نامه از سیاوش قمیشی

  نام اثر : نامه

  خواننده : سیاوش قمیشی


  02 دسامبر 2019 142 بازدید بدون نظر

  با دانلود و شنیدن آهنگ نامه از سیاوش قمیشی از این موزیک لذت ببرید

  هم اکنون آهنگ زیبا و قدیمی سیاوش قمیشی به نام نامه در کئو موزیک

   

  ♫♫♫ متن آهنگ نامه از سیاوش قمیشی ♫♫♫

   

  ♫♫♫♫♫♫

  ﭘﺎﻛﺖ ﺑﻲ ﺗﻤﺒﺮ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﻣﻪی ﺑﻲ اﺳﻢ و اﻣﻀﺎء

  ‫ﻛﻮﭼﻪی دﻟﻮاﭘﺴﻲﻫﺎ ﺑـﺮﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ

  ‫ﺑـﺎ ﺳـﻼم ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑﺎﺑﺎ

  ‫ﻋﺮض ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﺎ

  ‫اﻧﻘﺪرام ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ

  ‫راﺿـﻴـﻢ ، اﻟـﺤـﻤـﺪ اﷲ

  ‫ﻳـﺎدﻣـﻮن دادن ﻛـﻪ اﻳـﻨﺠﺎ

  ‫زﻧﺪﮔﻲ رو ﺳﺨﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ

  ‫از ﻏـﻢ وﻳـﺮوﻧـﻲ ﺗـﻮ

  ‫روزی ﺻﺪ دﻓﻌﻪ ﻧﻤﻴﺮﻳﻢ

  ‫ﻳـﺎدﻣـﻮن دادن ﻛﻪ ﻳﺎد

  ‫ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ

  ‫ﺧﻮاب ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻲ ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ

  ‫ﺑـﺎد ﺑـﻮد ﻫـﺮ ﭼـﻲ ﺷـﻨـﻔﺘﻴﻢ

  ‫راﺳﺘﻲ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻢ

  ‫ﺑـﻲ ﻏـﻢ و ﻏـﺰل ﺳﺮ ﻛﺎر

  ‫روزﮔﺎرم ای ﺑﺪک ﻧﻴﺴﺖ

  ‫ﺷـﻜﺮ ﻏﺮﺑﺖ ﮔـﺮﻣﻪ ﺑﺎزار

  ‫ﻗـﻠـﻢ و دﻓـﺘـﺮ ﺷﻌﺮم

  ♫♫♫♫♫♫

  دانلود آهنگ نامه از سیاوش قمیشی

  ♫♫♫♫♫♫

  ﺗﻮی ﮔﻨﺠﻪ ﻛﻨﺞ دﻳﻮار

  ‫ﻋﻜﺲ ﺳﻬﺮاب روی ﻃﺎﻗﭽﻪ

  ‫ﻏـﺰﻟـﺶ ﮔـﻮﺷـﻪی اﻧـﺒـﺎر

  ‫ﺗﻮی ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی

  ‫ﺑﻲ ﭼـﺮاﻏـﻪ دل ﻣﺎدر

  ‫ﺑـﺮاﺗﻮن ﻧـﻮر ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻢ

  ‫ﺟﻨﺲ اﻋﻼء ﻃﺮح آﺧﺮ

  ‫ﻣﻦ ﺳﺘﺎره ﺑﺮدم اﻳﻨﺠﺎ

  ‫ﺑﺎ ﺑـﻠﻴـﻄـﻬﺎی ﺑـﺮﻧﺪه

  ‫راﺳﺘﻲ اوﻧﺠﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﻧﻮس

  ‫ﻳﻪ ﺷـﺒـﺶ ﻛـﺮاﻳﻪ ﭼﻨﺪه

  ‫ﭘﺎﻛﺖ ﺑﻲ ﺗﻤﺒﺮ و ﺗﺎرﻳﺦ

  ‫ﻧﺎﻣﻪی ﺑﻲ اﺳﻢ و اﻣﻀﺎء

  ‫ﻛﻮﭼﻪی دﻟﻮاﭘﺴﻲﻫﺎ

  ‫ﺑـﺮﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ

  ‫ﺑـﺎ ﺳـﻼم ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑﺎﺑﺎ

  ‫ﻋﺮض ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﺎ

  ‫اﻧﻘﺪرام ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ

  ‫راﺿـﻴـﻢ ، اﻟـﺤـﻤـﺪ اﷲ

  ♫♫♫♫♫♫


  بر چسب ها :

  ثبت دیدگاه

   • کئوموزیک، پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد را منتشر نخواهد شد.
   • لطفا نظر خود را به فارسی بنویسد.